Čo by ste mali vedieť

Steny musia okrem mechanickej odolnosti a stability ďalej  spĺňať požiadavky na:

  • zvukovoizolačné vlastnosti – vzduchová nepriezvučnosť R´w,
  • požiarnu odolnosť – EI,
  • tepelnoizolačné vlastnosti konštrukcie – súčiniteľa prechodu tepla UN.

 

Zvukovoizolačné vlastnosti

Ak hovoríme o zvukovoizolačných vlastnostiach, hovoríme o ochrane proti hluku. Pri vnútorných stenách je najdôležitejšia čo najvyššia miera vzduchovej nepriezvučnosti. To je schopnosť konštrukcie brániť prenosu zvuku z jedného priestoru do druhého.

 

Vo fáze návrhu sa musí konštrukcia posúdiť tak, aby zvolený systém zodpovedal príslušnej požiadavke na vzduchovú nepriezvučnosť. Výrobca garantuje laboratórnu vzduchovú nepriezvučnosť. V žiadnom prípade však nemôže garantovať hodnotu váženej stavebnej nepriezvučnosti R´w. Tu zohráva veľkú úlohu projektant v spolupráci so špecialistom-akustikom a realizačnou (montážnou) firmou. Nevhodnou aplikáciou a neprofesionálnym vyhotovením môže dôjsť k degradácii garantovaných vlastností.

Z hľadiska izolácie vloženej do vnútornej dutiny má zásadný význam tesné osadenie bez škár medzi izoláciou a profilmi, podlahou alebo stropom. Pružnosť a stlačiteľnosť izolácie Knauf Insulation zo sklenených vlákien zaisťuje dokonalé vyplnenie priestoru dutiny a tesný styk susedných dosiek. Najvyššiu spoľahlivosť akustickej izolácie dosiahneme celkovým vyplnením hrúbky dutiny. Stena alebo priečka medzi dvoma miestnosťami, ktoré majú spoločnú celú plochu deliacej konštrukcie, musí spĺňať požiadavku vyjadrenú ako minimálne R´w v tabuľke.

priecka poziadavky

 

 

Tepelnoizolačné vlastnosti

Základnou požiadavkou na deliacu konštrukciu z hľadiska tepelnej techniky je súčiniteľ prestupu tepla UN [W/(m2.K)].

priecka

 

Požiarna odolnosť

Požiadavka na nenosnú vnútornú stenu má byť stanovená v projekte požiarnej ochrany stavby. Hodnota sa uvádza ako EI v minútach. Jednotlivé medzné stavy predstavujú: E – celistvosť, I – izoláciu (teplota na neohrievanom povrchu). V prípade sadrokartónových priečok je špecifikácia systému s deklarovanou požiarnou odolnosťou záležitosťou výrobcu systémov (napríklad Knauf) a obsahuje nielen druh, hrúbku a počet vrstiev opláštenia, ale aj typ profilov, ich hrúbku, prípustné rozmery, spojovacie a upevňovacie prostriedky, tmely, tesniace pásky atď.  Požiarna odolnosť stavebných konštrukcií, teda aj vnútorných stien sa hodnotí zásadne pre celý systém, nielen pre daný minerálnovláknitý výrobok. 

Všetky minerálnovláknité výrobky Knauf Insulation sú nehorľavé –trieda reakcie na oheň A1. Požiarna odolnosť vnútorných nenosných sadrokartónových priečok sa často využíva ako spoľahlivé a pritom cenovo dostupné riešenie aj pre najnáročnejšie aplikácie. Väčšina systémov, ktoré sa vyskúšali a klasifikovali pre príslušnú triedu požiarnej odolnosti, predpisuje použitie izolácie z minerálnych vlákien vo vnútornej dutine. Izolačné materiály Knauf Insulation zo sklenených vlákien dosahujú spolu so sadrokartónovými systémami Knauf až EI 60 DP1. 

Ak je izolácia nevyhnutnou súčasťou systému na dosiahnutie požadovanej požiarnej odolnosti, zvyčajne sa špecifikuje minimálna hrúbka a objemová hmotnosť, prípadne minimálny bod tavenia. Splnením týchto a ostatných predpísaných požiadaviek systému sa dosiahne deklarovaná požiarna odolnosť.

 

Najčastejším riešením je ľahká montovaná stena

priečka

 

Pri riešení deliacich stien medzi dvomi vykurovanými priestormi je žiadané dosiahnuť maximálnu zvukovú izoláciu – vzduchovú nepriezvučnosť R´w.

Tento parameter je zvlášť dôležitý pri bytových domoch a administratívnych budovách. Na miestach, kde sú verejné priestory oddelené od súkromných a tam, kde môže dochádzať k rušeniu obyvateľov alebo pracovníkov nežiadúcim hlukom.

Použitím minerálnej izolácie v SDK konštrukcii deliacej steny je možné rýchlo a účinne dosiahnuť vynikajúce hodnoty vzduchovej nepriezvučnosti.

Nadštandardné riešenie

Štandardné riešenie