Program pre tepelno-technické výpočty stavebných konštrukcií

Vlastnosti a funkcie programu KI REAL

Posúdenie charakteristického výseku

Charakteristický výsek, teda typickú skladbu stavebnej konštrukcie, je možné s pomocou jednoduchého formulára nadefinovať po jednotlivých vrstvách. Vrstvy môžu obsahovať napríklad lineárne, alebo bodové tepelné mosty.

Posúdenie špecifického detailu

S použitím integrovaného grafického editora v programe KI REAL, alebo napríklad pomocou programu SketchUp je možné vytvoriť ľubovoľný pravouhlý model (napríklad, kúta, rohu, prestupujúce konzoly a podobne), na základe ktorého je možné preveriť vlastnosti geometrickej tepelnej väzby.

KI-real-1
KI-real-2

Možnosti programu KI REAL

 • Definovanie vlastnej skladby s preddefinovaných alebo užívateľsky definovaných materiálov
 • Okrajové podmienky pre SR a ČR
 • Prestup tepla
 • Bilancia vlhkosti a identifikácia kritických miest v reze
 • Vnútorné povrchové teploty a relatívna vlhkosť
 • Dynamické správanie v letnom období (napr. fázový posun teplotného kmitu)
 • Grafický 3D výstup
 • Generovanie podrobného protokolu

Program KI REAL je poskytnutý zdarma na základe registrácie. Po vyplnení formulára Vám bude zaslané prihlasovacie meno a heslo k aktivácii programu KI REAL. Samotný program si môžete stiahnuť a nainštalovať už teraz na odkaze tu: INSTALAČNÍ BALÍČEK KI REAL (exe). Po obdržaní a vložení Vášho prihlasovacieho mena a hesla po prvom štarte KI REAL môžete začať program používať.
 

Poznámka: Počas inštalácie sa môže na niektorých počítačoch objaviť informácia, že súbor obsahuje škodlivý softvér. Na odstránení tejto hlášky pracujeme. Odporúčame zadať „napriek tomu inštalovať“ a pokračovať v inštalácii.

Registračný formulár

Kontaktná osoba

Firemné údaje

V prípade súkromnej osoby do poľa Názov Firmy a IČO napíšte nemám.
 
Adresa
Ochrana osobných údajov Knauf Insulation, s.r.o.

Informácie poskytované dotknutým osobám
podľa čl. 13 a / alebo čl.14 Nariadenia GDPR

Okruhy dotknutých osôb: zákazníci prevádzkovateľa, zmluvní partneri prevádzkovateľa, adresáti ponúk priameho marketingu, uchádzači o zamestnanie, osoby pohybujúce sa v monitorovaných priestoroch, osoby navštevujúce administratívne priestory prevádzkovateľa, osoby, vykonávajúce u prevádzkovateľa prax1, fyzické osoby ktoré sa zaregistrovali ako príjemcovia marketingových materiálov.

Činnosti spracúvania osobných údajov

Prevádzkovateľ Knauf Insulation, s.r.o. vykonáva spracúvanie osobných údajov fyzických osôb v týchto spracovateľských činnostiach:

 • Konzultácie, kalkulácie a cenové ponuky,
 • Evidencia zákazníkov – CRM, Poskytovanie ubytovania, Evidencia zmluvných partnerov,
 • Priamy marketing – potenciálni zákazníci, Priamy marketing – zákazníci, Marketing Blacklist,
 • Odborná prax a absolventská prax,
 • Podujatia pre bývalých zamestnancov – dôchodcov,
 • Evidencia vstupov a návštev,
 • Kamerový monitoring,
 • Žiadosti dotknutých osôb,
 • Vernostný program CaptainK,
 • Inštalovanie softvéru pre technické výpočty,
 • Evidencia účastníkov Knauf Academy,
 • Zasielanie informácií o novinkách, postupoch a tipoch účastníkom Knauf Academy.

Ochrana osobných údajov

Prevádzkovateľ zaručuje ochranu spracúvaných osobných údajov špecificky navrhnutými opatreniami. Žiadne spracúvané osobné údaje sa neprenášajú do krajín, ktoré nezabezpečujú primeranú úroveň ich ochrany. Pokiaľ nie je povedané inak, spracúvané osobné údaje sa nezverejňujú.

Zástupca prevádzkovateľa nebol určený.

Výkon dohľadu nad ochranou osobných údajov je zabezpečený dodávateľsky. Zodpovednou osobou za dohľad nad ochranou osobných údajov je Ing. Marek Mička, (spol. Topsec s.r.o.). Pre priamy kontakt a operatívnu komunikáciu dotknutých osôb so zodpovednou osobou je prednostne určená e-mailová adresa [email protected]

Dozorným orgánom je Úrad na ochranu osobných údajov SR, Hraničná 12, Bratislava.

Účel spracúvania osobných údajov, dotknuté osoby a povinnosť dotknutej osoby poskytnúť údaje prevádzkovateľovi

Účely spracúvania osobných údajov v jednotlivých spracovateľských činnostiach, kategórie dotknutých osobných údajov, príjemcovia alebo kategórie príjemcov osobných údajov, podmienky zverejňovania a registratúrne, prípadne retenčné lehoty spracúvaných osobných údajov sú popísané v prílohe tejto informácie.

Dotknutá osoba je povinná poskytnúť prevádzkovateľovi údaje, ktoré je prevádzkovateľ povinný spracúvať na základe osobitných zákonov.

Dotknutá osoba nie je povinná poskytnúť prevádzkovateľovi údaje, ktoré sú potrebné pre zmluvné rokovanie a pre realizáciu zmluvy; bez poskytnutia týchto údajov nemôže príslušná zmluva vzniknúť.

Zdrojom údajov je, pokiaľ nie je uvedené inak, dotknutá osoba, ktorá poskytla svoje osobné údaje prevádzkovateľovi alebo zamestnávateľ dotknutej osoby, ktorý poskytol jej osobné údaje prevádzkovateľovi.

Práva dotknutej osoby

Dotknutá osoba je oprávnená:

 • požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcim sa dotknutej osoby,
 • požadovať od prevádzkovateľa osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte na účel prenosu k inému zmluvnému partnerovi (iba zákazníci a zmluvní partneri, ktorí sú fyzickými osobami),
 • požadovať od prevádzkovateľa opravu spracúvaných osobných údajov,
 • požadovať od prevádzkovateľa vymazanie spracúvaných osobných údajov,
 • požadovať od prevádzkovateľa obmedzenie spracúvania a namietať proti spracúvaniu, ak právnym základom nie je zákonná povinnosť prevádzkovateľa spracúvať osobné údaje,
 • právo podať sťažnosť dozornému orgánu,
 • požadovať od prevádzkovateľa informáciu, z akého zdroja pochádzajú osobné údaje, prípadne informácie o tom, či údaje pochádzajú z verejne prístupných zdrojov.

Právo dotknutej osoby na odvolanie súhlasu nie je možné v popisovaných spracovateľských činnostiach uplatniť, pretože súhlas dotknutej osoby nie je ich právnym základom (s výnimkou vernostného programu CaptainK).

Právo dotknutej osoby namietať voči automatizovanému rozhodovaniu nie je možné v popisovaných súboroch spracovateľských činností uplatniť, pretože popisované činnosti spracúvania neobsahujú automatizované rozhodovanie.

--------------------

1 táto informácia popisuje iba činnosti spracúvania osobných údajov, zverejnené podľa ustanovenia čl. 14 ods. 5 písm. b) Nariadenia GDPR

Celé znenie vrátane príloh k stiahnutiu na GDPR Knauf Insulation  

CAPTCHA
Opíšte znaky z obrázka
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

3D modelovanie a prepojenie s modelačným nástrojom SketchUP a inštalácia doplnku BIM Tech

Ak ste užívateľmi programu SketchUp, môžete ho využiť ako modelovací nástroj na tvarovanie potrebnej konštrukcie a tú potom nechať zanalyzovať v KI REAL. Na tento účel je nutné mať nainštalovaný zásuvný modul BIM TechTools inštalovaný do programu SketchUP. Tento doplnok obsahuje ako predefinované materiály, tak aj zložené skladby stien a striech, ktoré je možné ľahko priradiť modelovanej konštrukcii a exportovať na výpočet v KI REAL.

Verzia SketchUp Make 2017 je zadarmo na stiahnutie. Rešpektujte prosím licenčné podmienky vydavateľa softvéru! Vrstvy a prvky, ktoré ovplyvňujú výsledné vlastnosti skladby iba zanedbateľne, odporúčame pre zníženie hardvérových nárokov na výpočet zlučovať, prípadne vynechať! Výpočet príliš zložitých skladieb môže trvať veľmi dlho!

 

Na stahnutie

Doplnok BIM TechTools          SketchUp          Video návody