Aplikačný návod SMARTwall balík pre rodinné domy

 

Lepenie izolačných dosiek SMARTwall

Zásady lepenia izolačných dosiek SMARTwall

 • Príprava lepiacej zmesy musí byť urobená podľa návodu uvedenom na technickom liste lepidla.
 • Lepidlo sa nanáša iba na dosky so suchým a kompaktným povrchom bez mechanického poškodenia alebo výrazného lokálneho, farebného odlíšenia.
 • V prípade izolantu SMARTwall N C1 sa lepidlo nanáša na stranu, ktorá nie je povrchovo upravená.
 • V prípade izolantu SMARTwall N C1 je lepidlo nutné na povrch nanášať v dvoch krokoch.
 • Lepidlo sa nanáša po obvode v súvislom páse širokom zhruba 120 mm.
 • V strede sa lepidlo nanáša v dvoch alebo troch terčoch o rozmeroch zhruba 120 x 120 mm (rozmer po zatlačení na stenu).
 • Lepidlo musí pokrývať minimálne 40% povrchu dosky.
 • Dosky sa na stenu ukladajú na ½ presah oproti spodnej doske, tak aby priebežný vertikálny spoj dosiek nebol nad sebou.
 • Dosky sa k sebe dotláčajú tesne, tak aby nevznikal medzi nimi horizontálna alebo vertikálna špára (tepelný most).

Postup lepenia

 • Pri izolačných doskách SMARTwall C1 sa lepidlo nanáša v dvoch krokoch:
   • v prvom kroku sa vtláča tenká vrstva lepidla do štruktúry izolantu,
   • v druhom kroku sa nanáša hlavná vrstva lepidla.
 • Pri izolačných doskách SMARTwall C2 sa aplikuje hlavná vrstva lepidla na povrchovo upravenú stranu izolantu v jednom kroku.
 • Po nanesení sa dosky ukladajú na zatepľovanú stenu , začína sa od zakladacej lišty.
 • Mierny tlakom sa dosky SMARTwall N C1 vyrovnávajú tak, aby boli horizontálne, vertikálne a aj plošne zarovnané a nevznikali povrchové nerovnosti medzi jednotlivými doskami.

Kotvenie izolačných dosiek SMARTwall N C1/C2 kotvami TFIX-8ST

Zásady kotvenia

 • Kotvenie zatepľovacieho systému sa robí vždy po 24 h technologickej prestávke. Dĺžka technologickej prestávky závisí na poveternostných vplyvoch a orientácii zatepľovanej steny na konkrétnu svetovú stranu. V procese zateľovania zvyčajne realizačná firma využíva technologickú prestávku na jednej stene, na realizáciu zateplenia na stene druhej.
 • Dĺžka kotvy musí vždy zodpovedať súčtu hrúbky izolantu, hrúbky lepidla (v prípade rekonštrukcie je nutné pripočítať hrúbku stávajúcej omietkovej vrstvy) a minimálnej kotviacej hĺbke. V tabuľkách nájdete doporučený presný typ a dĺžku kotvy pre danú hrúbku izolantu.

 

 • Priemer vŕtaného otvoru musí byť 8 mm, v prípade väčšieho alebo menšieho primeru nedôjde k spravnej aktivácii kotvy.
 • Kotevná hĺbka musí zodpovedať druhu murovacieho materiálu, pri kotvách TFIX–8ST je táto min 25 mm pre väčšinu v súčasnosti dostupných murovacích materiálov.
Materiály, pre ktoré je možné použiť kotvu TFIX - 8ST Kategória použia Kotviaca hĺbka (mm)
betón, lícové betónové dielce A 25
plné tehly, vápennopieskové tvárnice, tvárnice z ľahčeného betónu B 25
dierované tehly, vápennopieskové dierované tvárnice, dutinové bloky z ľahčeného betónu C 25
medzerovitý ľahčený betón D 25
pórobetón E 65

 • Vzdialenosť osi kotvy od okraja izolačnej dosky musí byť rovná alebo väčšia ako je hrúbka izolantu
 • Kotvy musia prechádzať v mieste lepidla alebo vo vzdialenosti maximálne 80 mm od okraja lepidla
 • Os vŕtania otvorov pre kotvy musí byť vedená kolmo k rovine zatepľovacieho materiálu
 • Kotva musí byť aktivovaná zaskrutkovaním tŕňa, pribitím nedochádza k vytvoreniu pevného spoja tak, aby sa krycia izolácia taniera kotvy dostal do úrovne izolácie
 • Na zaskrutkovanie kotiev TFIX–8ST je nutné použiť akumulátorový skrutkovač a špeciálny aplikačný nástavec TFIX–8S TOOL.
 • Rozmiestnenie kotiev musí zodpovedať kotviacemu plánu, čo znamená, že pre štandardný rodinným dom do výšky 8 m je nutné použiť 3 ks kotiev na dosku, tzn. 6 ks /m2

Postup kotvenia izolačných dosiek SMARTwall FKD N C1/C2 s použitím TFIX–8ST

 • Vŕtanie otvorov pre umiestnenie rozperných kotiev TFIX–8ST
 • Vloženie kotvy do vyvŕtaného otvoru
 • Mierne priklepnutie kotvy do izolantu – zarezanie ozubenej časti do tepelnej izolácie
 • Aktivovanie kotvy zaskrutkovaním skrutky do tela kotvy
 • Kontrola rovinnosti povrchu v miestach kotiev

Aplikačný návod FKD N C1/C2 na stiahnutie vo formáte PDF