Vízia Knauf Insulation o budúcnosti udržateľnej energie v Európe

By Knauf Insulation
august 01, 2019

Počas Európskeho týždňa udržateľnej energie (EUSEW) boli kľúčovými témami pre Knauf Insulation zabezpečenie skutočnej energetickej hospodárnosti, uvoľnenie finančných prostriedkov na inovácie a prispievanie k dosahovaniu cieľov v oblasti klímy realizáciou zelenej infraštruktúry miest.

Toto podujatie, ktoré zaviedla Európska komisia v roku 2006, poskytuje platformu na preskúmanie otázok energetickej účinnosti, znižovania CO2 a inovácií v celej Európe pre zástupcov verejnej správy, firiem, mimovládnych organizácií a spotrebiteľov. Zástupcovia spoločnosti Knauf Insulation prispievali počas celého týždňa do kľúčových diskusií.

Trvalo udržateľné financovanie inovácií - zmena zaužívaného modelu myslenia

Pre uvoľnenie finančných prostriedkov v budúcnosti je najdôležitejšie dosiahnutie reálnej energetickej účinnosti. Uviedol to Barry Lynham, generálny riaditeľ Knauf Energy Solutions v diskusii o trvalo udržateľnom financovaní inovácií a energetickej účinnosti. „Ak dokážete dosiahnuť reálne úspory a doložiť ich údajmi, ktoré sú nespochybniteľné, okamžite vytvoríme posun názorov verejnosti, čo umožní získať viac finančných prostriedkov na opatrenia energetickej účinnosti v budúcnosti, ku ktorým je potrebné pristúpiť, “ vysvetlil.

Prístup k problémom zmeny klímy a vodohospodárstva pomocou zelenej infraštruktúry miest 

V odbornej panelovej diskusii „Počíta sa s každou kvapkou“ o význame vodnej energie v súvislosti s politikami EÚ, ukázal riaditeľ pre rozvoj podnikania v oblasti zelených riešení Knauf Insulation Jure Šumi, ako mestská ekologická infraštruktúra, ako sú zelené strechy a steny, môže prispieť k plneniu dlhodobých cieľov v oblasti znižovania emisií uhlíka v Európe a riešeniu problémov zrážkovej vody a odpadového vodohospodárstva v mestách. „Zelená infraštruktúra miest znižuje množstvo zrážkovej vody prenikajúcej do systémov odpadových vôd, šetrí energiu a absorbuje emisie CO2. Politickí predstavitelia musia byť ambicióznejší, pokiaľ ide o podporu rozsiahlych riešení zelenej infraštruktúry miest,“ povedal Jure.

Komplexná obnova verejných budov prostredníctvom obstarávania na základe energetickej hospodárnosti

Katarzyna Wardal, manažérka pre verejné záležitosti EÚ, sa medzitým zamerala na dôležitú úlohu, ktorú musia zohrať zmluvy o energetickej hospodárnosti pri podpore obnovy verejných budov. V rámci odbornej diskusie o zmluvách o energetickej hospodárnosti povedala: „V súvislosti so zabezpečením reálnych úspor - od EÚ po lokálnu úroveň, je obstarávanie na základe energetickej hospodárnosti jasnou príležitosťou na renováciu