Správny návrh zateplenia šikmej strechy

By Knauf Insulation
november 14, 2023

Požiadavky na zateplenie šikmej strechy

Cez strechu sa stráca 20-30% tepla. Preto je dôležité venovať aj tejto časti stavby zvýšenú pozornosť. Z pohľadu tepelno-izolačných vlastností stanovuje požiadavky na šikmú strechu norma STN 73 0540-2 +Z1+Z2. Táto norma predpisuje minimálnu požiadavku na tepelný odpor R1 (m2K/W) respektíve súčiniteľ prechodu tepla U1  (W/m2K) a odporúčané hodnoty R2 a U2.

Návrhová lambda λ vs výpočtová λ

Hodnoty R a U závisia od hrúbky materiálu a ich tepelno-izolačných vlastností, ktoré sa udávajú v hodnote λ. Čím je táto hodnota λ nižšia tým má materiál lepšie tepelnoizolačné vlastnosti. Treba ale brať do úvahy, že výrobcovia uvádzajú deklarované hodnoty a pri návrhu hrúbky izolácie treba ale vychádzať z výpočtových hodnôt, ktoré sú trochu horšie a mali byť vypočítané v súlade s STN EN ISO 10 456. Ak používate na výpočet súčiniteľu prestupu tepla softvérové programy, tak väčšinou sa už v týchto programu uvažuje s výpočtovými hodnotami λ.

Návrhový súčinitel tepelnej vodivosti

Výpočet U ( súčiniteľ prestupu tepla ) hodnoty pri vzorových skladbách

Výpočet súčiniteľa prestupu tela U na základe typu a rôznych hrúbok minerálnej izolácia so započítaním vplyvu krokvy o rozmere 160x80mm s osovou vzdialenosťou 900mm.

Typy fólii pre správne navrhnutú strechu

Súčasťou správne navrhnutej strechy musí byť aj správny výber fólii. Na exteriérovej strane by mala byť navrhnutá poistná hydroizolácia (difúzna fólia), narp. HOMESEAL LDS 0.04 FixPlus  alebo UV odolná HOMESEAL LDS 0.02 UV FixPlus.

Z interiérovej strany sa medzi sadrokartón a tepelnú izoláciu umiestňuje parozábrana napr. HOMESEAL LDS 100 alebo parobrzda napr. HOMESEAL LDS 2. Pokiaľ je použitá parozábrana, tak za fóliou smerom do interiéru by sa nemala nachádzať žiadna izolácia. V prípade parobrzdy je možné použiť medzi fóliu a sadrokartón ešte jednu vrstvu izolácie, avšak táto hrúbka izolácie by mala byť  maximálne 20% z celkovej hrúbky izolácie. Takéto riešenie odporúčame mať vždy posúdené vo výpočtovom programe na kondenzáciu vodnej pary.