Návrh kontaktného zateplenia ETICS pre bytové domy z hľadiska požiarnej bezpečnosti

By Knauf Insulation
december 15, 2023

Pri návrhu kontaktného zateplenia ETICS treba okrem správnej hrúbky tepelnej izolácie navrhnúť zateplenie tak, aby vyhovovalo aj na požiadavky požiarnej bezpečnosti stavby.  Z pohľadu požiarnej bezpečnosti rozdeľujeme kontaktné zateplenie ETICS s triedou reakcie na oheň  na : A2-S1, d0 - zateplenie s použitím minerálnej izolácie a B2-s1,d0 – zateplenie s EPS. Je potrebné zohľadniť aj rok výstavby, existujú  dve kategórie - budovy postavené do konca roka 2001 a budovy po roku 2001.

Bytové domy postavené do roku 2001

V prípade stavieb postavených do roku  2001. Pokiaľ sa navrhuje zateplenie v súlade s STN 73 0802/Z3 z ktorej vyplýva, že ak sa budova plánuje zatepliť s EPS je potrebné myslieť na to, že musia byť zrealizované požiarne pásy v šírke 200mm na vodorovnej konštrukcii a bočných stenách balkónov a lodžií od výšky 7,0 m nad terénom. Požiarny pás musí byť aj nad každým otvorom  od výšky podlažia 7m. Minerálna izolácia musí byť použitá na obvodových stenách okolo prestupov, rozvodov, bleskozvodov ( zabudovaných v ETICS a vo vzdialenosti zvodov od povrchu do 100mm ), na vonkajších obvodových stenách únikových a zásahových ciest (napr. pavlače a vonkajšie schodiska) a vstupných vonkajších dverí. Posledné nadzemné podlažie ktoré môže byť zateplené s EPS nesmie mať úroveň podlahy nad 22,5m, potom už každé ďalšie podlahy musí byť zateplené s minerálnou izoláciou ( s ETICS A2-S1, d0)

Bytové domy postavené po roku 2001

Pre obytné budovy postavené po roku 2001 predpisuje návrh kontaktného zateplenia ETICS vyhláška MV SR 94/2007 Z. z. Táto vyhláška predpisuje že budovy s požiarnou výškou nad 22,5m musia byť zateplené systémom s ETICS s triedou reakcie na oheň A2-s1, d0 – zateplenie s minerálnou izoláciou. Budovy s požiarnou výškou od 12m do 22,5m musia mať prerušený horľavým tepelnoizolačný systém pásom z minerálnej vlny širokým 900 - 1200mm. Požiarne pásy musia byť vyť vyhotovené v mieste styku obvodovej steny s požiarnou stenou alebo s požiarny stropom ( ohraničenie požiarneho úseku ) .

Budovy s požiarnou  výškou 22,5 m

Budovy s požiarnou výškou12m do 22,5m